INTERNÉ AUDITY ONLINE

Ponuka: Realizácia auditov riešením InLook system®.
Prezentácia:  Nové normy ISO 2016. Kompetentnosť.

REALIZÁCIA AUDITOV INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA ORGANIZÁCIE.

Pre uplatnenie požiadaviek integrovaného systému manažérstva organizácie (ISMO) vyplývajúcich z revidovaných noriem ISO v praxi sme inovovali riešenie „InLook system® Excellence“ o modul online vykonávania interných auditov „Audit ISO„.

Novou funkcionalitou získate online výstupy auditov a zároveň integrované informácie o:

  • spravovaní dokumentácie (karty procesov, štatúty, poriadky, smernice, postupy),
  • riadení organizačných zmien (organizačná štruktúra, pôsobnosti útvarov, opisy prác),
  • synchronizácii procesov (procesných rolí) s pracovnými náplňami,
  • riadení kompetencií a znalostí (katalóg organizačných rolí),
  • online evidencii zastupovania zamestnancov s väzbou na personálny a mzdový systém,
  • stave plnenia ukazovateľov (riadenie výkonnosti na báze metodiky BSC).

Riešením „InLook system® Excellence“ si zabezpečíte výraznú podporu troch kľúčových princípov systému manažérstva, vyplývajúcich z revízie normy ISO 9001:2015 a ISO 14 001:2015:

  • procesy podporujúce stratégiu,
  • metodiku PDCA (Plan-Do-Check-Act) na úrovni jednotlivých procesov ako aj celého systému,
  • riadenie rizík a príležitostí (modelovanie budúceho stavu).

V záujme zosúladenia Vašich procesov podľa požiadaviek revidovaných noriem ISO Vám ponúkame zrealizovať aktualizáciu Procesnej mapy, vytvoriť kompetenčný model (s väzbou na SKKR – Slovenský kvalifikačný rámec) a zabezpečiť jeho synchronizáciu s procesnými činnosťami a pracovnými náplňami zamestnancov.

Ukážka modulu „Audit ISO“:
Softvér ako služba – online realizácia auditov integrovaného systému manažérstva

Ak Vás naša ponuka oslovila, radi by sme si dohodli s Vami termín nezáväznej prezentácie vo Vašej organizácii.

Tešíme sa na spoluprácu,
váš tím inlooksystem

Pridaj komentár

One thought on “INTERNÉ AUDITY ONLINE”