Stratégia ochrany osobných údajov prevádzkovateľa

Pozývame Vás na školenie

Stratégia ochrany osobných údajov prevádzkovateľa.

GDPR (General Data Protection Regulation) – ako na to?

V priebehu poldenného školenia sa oboznámite s požiadavkami informačnej bezpečnosti a ochrany osobných údajov podľa NIS 2 (Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2555 zo 14. decembra 2022 o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne kybernetickej bezpečnosti v Únii), Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“).

Vďaka získaným znalostiam budete mať prehľad o procesných krokoch, ktoré je potrebné vykonať v inicializačnej fáze projektu ochrany a bezpečnosti osobných údajov (pre prípad automatizovaného aj neautomatizovaného spracovania osobných údajov).

V rámci školenia získate:

  • ucelený postup a know-how zabezpečenia požiadaviek GDPR v praxi, vrátane popisu riešenia pre dátový audit a analýzu rizík, ktoré sú spojené so spracovaním osobných údajov,
  • popis technického riešenia pre identifikáciu aktív, ktoré je potrebné zabezpečiť z pohľadu nariadenia EÚ 2016/678 o ochrane osobných údajov,
  • odporúčania k výberu zodpovednej osoby – Data Protection Officers (DPO),
  • návod zadania analytickej fázy prípravy na GDPR,
  • praktickú skúsenosť s posúdením vplyvu na ochranu údajov (Data Protection Impact Assessment – DPIA) riešením SaaS (Software as a Service – Softvér ako služba),
  • starostlivo zostavené podklady a materiály vrátane znení zákona,
  • riešenie pre splnenie požiadavky bodu 1 § 31 Zákona o ochrane osobných údajov:

„S ohľadom na povahu, rozsah, a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzickej osoby je prevádzkovateľ povinný prijať vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie a preukázanie toho, že spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s týmto zákonom. Uvedené opatrenia je prevádzkovateľ povinný podľa potreby aktualizovať.“

Počas školenia budú mať účasníci k dispozícii aplikácie InLook system®, GDPRlive a budú si môcť prakticky vyskúšať jednoduchosť a efektívnosť spravovania súladu ochrany osobných údajov s novými pravidlami riešením SaaS – Softvér ako služba (Software as a Service).

Cenová kalkulácia školenia:
Cena školenia závisí od rozsahu školenia, počtu účastníkov, upresňujúcich požiadaviek, miesta konania školenia a bude stanovená dohodou.

Školenie je primárne určené pre členov výkonného manažmentu, ktorí definujú stratégiu ochrany osobných údajov, zodpovedné osoby – Data Protection Officers a projektové tímy, ktoré zabezpečujú dodržanie a preukázanie súladu spracúvania údajov s nariadením EÚ 2016/679 o ochrane osobných údajov.“

Pre výpočet cenovej kalkulácie školenia zadajte prosím vaše upresňujúce informácie do formulára Školenie – „STRATÉGIA GDPR“. Ohľadom cenovej kalkulácie a konkrétnom programe školenia Vás budeme kontaktovať čo najskôr.

Spôsob vyplnenia formulára s upresňujúcimi požiadavkami na školenie:
a) vyplnením elektronického formulára Školenie – „STRATÉGIA GDPR“
b) zaslaním formulára vo formáte DOC na e-mailovú adresu: akademia@inlook.eu
(link na stiahnutie súboru vo formáte doc: Formulár v DOC)

Kontakt:
e-mail: kurzy@inlook.eu
mobile.: +421 903 411 228

Tešíme sa na spoluprácu,
váš tím inlooksystem

Pridaj komentár