Poskytované služby

Ponúkame Vám:
.
Objektivizáciu systému riadenia organizácie

Pomôže Vám s:

 • trvalo udržateľnym súladom so štandardami ISO, kybernetickej bezpečnosti (Dokumenty SKB) a GDPR,
 • online evidenciou zastupovania zamestnancov s väzbou na personálny a mzdový systém,
 • online riadením auditov integrovaného systému manažérstva, ochrany osobných údajov, kybernetickej a informačnej bezpečnosti,
 • spravovaním dokumentácie (podľa normy ISO 9001:2015), implementáciou štandardov (BCP; DRP),
 • riadením organizačných zmien a ich rizík,
 • riadením kompetencií a znalostí (s väzbou na Slovenský kvalifikačný rámec),
 • e-vzdelávaním zamestnancov (Dostupné moduly),
 • optimalizáciou výkonnosti zamestnancov,
 • optimalizáciou procesov,
 • synchronizáciou procesov s pracovnými náplňami,
 • monitorovaním plnenia ukazovateľov (riadením výkonnosti na báze metodiky Balanced Scorecard).

 

Poradenstvo

 • realizáciu interných auditov riešením SaaS* v súlade s normami STN EN ISO 9001:2016 a ISO/IEC 27001:2022 (tu)
  (* Softvér ako Služba)
 • poradenstvo v organizačnej a procesnej oblasti na najpodrobnejších organizačných – vykonávacích úrovniach procesov spoločnosti (podniku/organizácie)
 • workshopy na podporu tvorby personálnej stratégie a strategického manažmentu vrátane Balanced Scorecard
 • manažérstvo projektov
 • vykonanie organizačného, personálneho a procesného auditu

 

Správu dát | Zdokumentované informácie

Riešenie InLook system® umožňuje:

 • štruktúrovaný multijazykový záznam údajov klienta v centrálnej databáze vrátene zberu – editácie dát chráneným prístupom cez INTERNET
 • prepojenie detašovaných pracovísk cez INTERNET a prácu nad centrálnou databázou
 • zefektívniť a spresniť komunikáciu v rámci špeciálnej odbornej terminológie multijazykovým zobrazením vložených dát
 • zobraziť štruktúrované hierarchické pohľady na databázové údaje a bohatú škálu užívateľských zostav a prehľadov v reálnom čase

 

EPALE | Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe

EPALE je iniciatívou Európskej komisie, ktorá spája komunitu vo vzdelávaní dospelých v Európe. Viac | More >>