Produkty a služby

Ponúkame Vám:
.
Objektivizáciu systému riadenia organizácie

Pomôže Vám s:

 • trvalo udržateľnym súladom so štandardami ISO, KIB a GDPR
 • online evidenciou zastupovania zamestnancov s väzbou na personálny a mzdový systém
 • online riadením auditov integrovaného systému manažérstva, ochrany osobných údajov, kybernetickej a informačnej bezpečnosti
 • spravovaním dokumentácie (podľa normy ISO 9001:2015)
 • riadením organizačných zmien a ich rizík
 • riadením kompetencií a znalostí (s väzbou na Slovenský kvalifikačný rámec)
 • e-vzdelávaním zamestnancov (Dostupné moduly)
 • optimalizáciou výkonnosti zamestnancov
 • optimalizáciou procesov
 • synchronizáciou procesov s pracovnými náplňami
 • monitorovaním plnenia ukazovateľov (riadením výkonnosti na báze metodiky Balanced Scorecard)

 

Správu dát (Zdokumentované informácie)

Riešenie InLook system® umožňuje:

 • štruktúrovaný multijazykový záznam údajov klienta v centrálnej databáze vrátene zberu – editácie dát chráneným prístupom cez INTERNET
 • prepojenie detašovaných pracovísk cez INTERNET a prácu nad centrálnou databázou
 • zefektívniť a spresniť komunikáciu v rámci špeciálnej odbornej terminológie multijazykovým zobrazením vložených dát
 • zobraziť štruktúrované hierarchické pohľady na databázové údaje a bohatú škálu užívateľských zostav a prehľadov v reálnom čase

 

Poradenstvo

 • realizáciu interných auditov riešením SaaS* v súlade s normami STN EN ISO 9001: 2016 a STN EN ISO 14001:2016 (ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016) (tu)
  (* Softvér ako Služba)
 • poradenstvo v organizačnej a procesnej oblasti na najpodrobnejších organizačných – vykonávacích úrovniach procesov spoločnosti (podniku/organizácie)
 • workshopy na podporu tvorby personálnej stratégie a strategického manažmentu vrátane Balanced Scorecard
 • manažérstvo projektov
 • vykonanie organizačného, personálneho a procesného auditu

 

Internetové publikovanie znalostí

Je určené pre klientov, ktorí realizujú rôzne podujatia (prezentácie, konferencie, workshopy, semináre, vystúpenia) a majú záujem ich obsah efektívne sprostredkovať  prostredníctvom internetu resp. intranetu aj vzdialeným účastníkom. Viac | More >>