online evidencia zastupovania

Produkt: SaaS* pre online evidenciu zastupovania zamestnancov

(* Poznámka: Softvér ako služba – Software as a Service)

Ponuka: InLook system® Excellence
Ocenenie: EuroCloud Slovakia Award 2014
Prezentácia: Online evidencia zastupovania zamestnancov

Vyhrajte spolu s nami. Ponúkame Vám vlastné riešenie inovatívnej služby, ktoré v rámci súťaže EuroCloud Slovakia Award 2014 vyhralo kategóriu: „Najlepšie využitie Cloud služieb pre inovácie v podniku“. Ponúkaným riešením dosiahnete zvýšenie výkonnosti organizácie a zefektívnenie manažérskych znalostí a zručností.

Vedúci zamestnanec si pomocou mobilného zariadenia priamo v teréne pozrie, aké činnosti podľa harmonogramu a na ktorých objektoch má zamestnanec vykonať, aké sú požadované spôsobilosti k výkonu týchto prác (práca vo výškach, hygienický certifikát, vodičský preukaz,…). Na základe týchto informácií určí vhodných zamestnancov na zastupovanie v daný deň a stanoví podiel z celkovej doby zastupovania. Systém sám doplní na základe dohodnutého vzorca a údajov z príslušného nákladového strediska mzdový nárok v EUR.

Pod evidenciou zastupovania zamestnancov rozumieme:

  • zistiť prítomnosť/neprítomnosť zamestnanca na pracovisku,
  • určiť, ktoré osoby budú zastupovať za neprítomného zamestnanca (môžu to byť aj viacerí zamestnanci s rôznou alokáciou zástupu,
  • stanoviť rozsah práce a počet hodín zástupu za neprítomného zamestnanca,
  • skontrolovať požadované spôsobilosti (platnosť oprávnení),
  • vypočítať odmenu za zastupovanie,
  • po ukončení mesiaca vygenerovať mesačnú uzávierku dochádzky v požadovanej forme (výkazy a dávkové súbory) s väzbou na personálny a mzdový systém.

Zefektívnenie tejto agendy spočíva v aplikovaní riešenia SaaS (Softvér ako služba). Pomocou mobilného zariadenia s online pripojením na internet si vedúci zamestnanec vyhľadá v krátkom čase príslušného zamestnanca v systemizácii funkčných miest a zadá mu v agende „Dochádzka“ neprítomnosť priamo v teréne, nie až po návrate do kancelárie.

Ďalšie zefektívnenie SaaS spočíva v znížení časovej náročnosti:

  • Vedúci zamestnanec nespracováva agendu jednotlivých zamestnancov hromadne na konci mesiaca, ale zadá za konkrétny deň chýbajúcich zamestnancov a následne ich zastupovanie (prvý až posledný chýbajúci zamestnanec 1 deň vrátane zastupovania; následne: prvý až posledný chýbajúci zamestnanec 2 deň vrátane zastupovania; atď. až po posledný deň v mesiaci).
  • Všetkým nechýbajúcim zamestnancom sa vyplní dochádzka podľa predpisu automatickou funkciou.

Použitím riešenia SaaS sa zvýši prehľad o výkonoch zamestnancov a cene práce v priebehu mesiaca a zníži sa možnosť neoprávneného manipulovania s údajmi (opravy dát v prípade chýb sú možné len oprávnenou osobou). Výhodou tohto riešenia je priamy finančný efekt, dosiahnutý okamžitou reakciou na vzniknuté problémy v prevádzke prijatím účinnejších opatrení ešte v priebehu mesiaca oproti stavu, keď sa dáta spracovali naraz jednou dávkou na konci mesiaca.

Pre inicializáciu ukážky aplikácie použite prosím nasledovné parametre:

Mobilné zariadenia s OS Windows, iOS, Android
Meno/User: EuroCloud\demo
Heslo: demo16

Ukážka aplikácie: Online evidencia zastupovania zamestnancov
UPOZORNENIE: Výber jazyka z ponuky menu (English, Slovak, Czech, Magyar, Russian) je potrebné navoliť pred spustením aplikácie.

InLook system® je ochranná známka EU číslo 004913265 registrovaná v súlade s povoleným predmetom podnikania pre ZOZNAM TOVAROV A SLUŽIEB podľa Nice klasifikácie triedy 9, 35, 38, 42.

Tešíme sa na spoluprácu,
váš tím inlooksystem

Pridaj komentár