Cenník importu dát

Import vstupných dát zákazníka do InLook system®

Vstupy: dáta zákazníka dodané vo Worde, resp. Exceli

 • organizačná štruktúra
 • organizačný poriadok
 • systemizácia
 • pracovné náplne zamestnancov

Výstupy: INTER M&K, spol. s r. o. spracuje dodané dáta a vytvorí z týchto jednotlivých súborov v jednej spracovateľskej dávke za 10 EUR/funkčné miesto jednotnú databázu údajov zákazníka

Cena jednotlivých operácií pri vytvorení centrálnej databázy:

I. Poplatok: 3 EUR

 • import organizačnej štruktúry
 • import pôsobností organizačných útvarov
 • import systemizácie
 • personálna administratíva (priezvisko, meno, titl, osobné číslo, tarifná trieda ,atd)
 • lokalizácia

II. Poplatok: 2 EUR

Načítanie činností zamestnancov z jednotlivých pracovných náplní a ich roztriedenie na:

 • “hlavné činnosti”, zaznamenané podľa organizačných útvarov
 • “ostatné činnosti/zodpovednosti”, zaznamenané do modulu “Činnosti FM” (údaje sa doplnia ku konkrétnemu funkčnému miestu zo systemizácie v záložke Činnosti FM)

III. Poplatok: 5 EUR

Vytvorenie pozícií typových pracovných miest podľa oblasti špecializácie činností a ich preväzbenie na organizačnú štruktúru – systemizáciu funkčných miest, t.j. import dát z opisov / pracovných náplní do nasledovných záložiek podsystému KPM (Katalóg typových pracovných miest)

 • činnosti
 • spôsobilosti
 • kritéria
 • tarifná trieda
 • pozícia

Pridaj komentár