Názov kurzu: Princípy riadenia kvality

Spoločnosť INTER M & K, spol. s r.o. Vás pozýva v rámci cyklu pracovných stretnutí inlookdays na kurz:
Kód kurzu: P02K101
Téma: Nové požiadavky noriem ISO na certifikáciu – INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAŽÉRSTVA
Termín: : podľa Vašej objednávky

Miesto konania: InLook system® CENTRE, Trieda SNP 24, Košice, (miestnosť – 1. poschodie)
Časový plán:  9:00 – 12:30 hod.

Kurz je určený najmä pre:

• majiteľov a konateľov, projektový a líniový manažment, zodpovedný za aktualizáciu riadiacej dokumentácie,

• tvorcov / správcov procesného modelu a vlastníkov procesov,

• interných / externých auditorov,

• manažérov zodpovedných za kvalitu produktov a služieb, ochranu životného prostredia, BOZP a PO, informačnú bezpečnosť, riadenie rizík a príležitostí,

• záujemcov, ktorí sa v budúcnosti plánujú touto oblasťou zaoberať.

Program:
1.  Štandardy ISO – Business management system

 • Súvislosti organizácie, roly, kompetentnosť, zdokumentované informácie – vysvetlenie pojmov
 • Proces hodnotenia výkonnosti a strategický controlling
 • Projekty zmeny (kancelária projektov, domény zmeny)
2.  Terminológia ISO

 • Pojmy ISO (udržateľnosť, Integrovaný systém manažérstva)
 • Nové princípy ISO noriem (10 kapitol)
 • Vzájomné vzťahy riadenia a kvality
3.  Nové požiadavky noriem ISO na certifikáciu

 • ISO 9001 (Q), ISO 14 001 (ENVIRO), ISO 45 000 (BOZP a PO), ISO 27 000 (IT), ISO 31 000 (RIZIKO) – prehľad zmien v štruktúre a obsahu noriem
 • Metodika PDCA (Plan-Do-Check-Act) na úrovni jednotlivých procesov ako aj celého systému
 • Riadenie príležitostí (modelovanie budúceho stavu)
4.  Integrovaný systém manažérstva

 • Riadenie rizika
 • Procesy – Kompetentnosť
 • Stanovenie a meranie ukazovateľov výkonnosti
5.  Riadenie zmien

 • Zlepšovanie
 • Proces strategickej zmeny
6.  Diskusia

Lektori:

 • RNDr. Ján Sabol, PhD., Slovenská asociácia procesného riadenia
 • Ing. Ondrej Železník, PhD., Ústav informatizácie a riadenia výrobných procesov, TU v Košiciach
 • Ing. Viktor Šlapka, INTER M & K, spol. s r.o.

Stretnutia InLookDay prinášajú jedinečnú príležitosť zoznámiť sa s jednotlivými systémami riadenia podľa nových noriem ISO a zároveň získať praktické skúsenosti, akým spôsobom tieto systémy implementovať a udržiavať.

Popoludní sa môžete zaregistrovať zdarma v rámci OPEN WORKSHOPS na nezáväznú hodinovú konzultáciu vyplnením formulára: PRIHLÁŠKA NA KONZULTÁCIU

V rámci praktickej časti bude k dispozícii Business Intelligence (BI) riešenie „InLook system® Excellence“. Účastníci kurzu si budú môcť vyskúšať jednoduchosť a efektívnosť spravovania manažérskych systémov riešením SaaS – Softvér ako služba (Software as a Service).

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti, že riešenie “InLook system® Excellence” v rámci súťaže EuroCloud Slovakia Award 2014 vyhralo kategóriu: “Najlepšie využitie Cloud služieb pre inovácie v podniku”.

Spôsob prihlásenia

Na kurz sa môžete prihlásiť:

a) vyplnením elektronického formulára: Prihláška na kurz

b) zaslaním záväznej prihlášky na e-mailovú adresu: kurzy@inlook.eu

Účastnícky poplatok za 1 účastníka (cena vrátane DPH):  90,- EUR

Úhradu platby vykonajte prosím bankovým prevodom na účet spoločnosti INTER M&K, spol. s r.o. číslo účtu: 5030820440/0900; SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava; BIC: GIBASKBX;

IBAN: SK1509000000005030820440

V správe pre príjemcu uveďte prosím text: kód kurzu a meno účastníka kurzu.

Ako variabilný symbol uveďte IČO vašej firmy, resp. číslo telefónu, na ktorom sa môžeme s Vami skontaktovať.
Faktúra bude vystavená po pripísaní úhrady na uvedený účet.

Účastnícky poplatok zahŕňa: občerstvenie počas konania kurzu a organizačno-technické zabezpečenie kurzu.

V prípade neúčasti sa účastnícky poplatok nevracia, je možné poslať náhradu.

Kontakt:

e-mail: kurzy@inlook.eu

mob.: +421 903 411 228

Pozvánka v PDF ; Prihláška na kurz v DOC