Ponuka: DIGITAL SERVICE GDPR.

GDPR LIVE – DIGITAL SERVICE AND SUPPORT FOR SOLVING SUSTAINABLE COMPLIANCE WITH EU 2016/679 PERSONAL DATA PROTECTION REGULATION.

Kvalifikované preukazovanie trvalého súladu s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len “GDPR”) a Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018.

Riešenie spoločnosti INTER M & K, spol. s r.o. Vám umožní prostredníctvom interaktívneho vzdelávacieho a informačného portálu GDPR live priebežne identifikovať v piatich krokoch (DIAGNOSTIKA / ANALÝZA / DPIA / REVÍZIA ZMLÚV / EVIDENNCIA ZÁZNAMOV) stav súladu s požadovanou ochranou osobných údajov a reagovať na potreby zmeny v procesoch a legislatívnych požiadavkách, týkajúcich sa oblasti GDPR.

Základnú ponuku riešenia tvoria moduly vzdelávacieho a informačného portálu GDPR live:

 • DIAGNOSTICS – identifikuje zmeny stavu spracúvania a zabezpečenia ochrany osobných údajov prevádzkovateľa. Realizovaná je prostredníctvom elektronických formulárov. Výstupom diagnostiky sú dokumenty, ktoré tvoria základ pre vykonanie analýzy a kvalifikovaného posúdenia súladu s GDPR.
 • ANALYSIS – stanoví rozsah vplyvu spracúvania osobných údajov na dotknuté osoby, priradenie účelov spracúvania a príslušných právnych základov, na základe ktorých prevádzkovateľ spracúva osobné údaje. V rámci analýzy sa identifikujú aj organizačné roly zamestnancov a prístupy do informačných systémov spracovávateľov osobných údajov.
 • DPIA (Data Protection Impact Assessment), resp. PIA (Privacy Impact Assessment – ďalej len ako „DPIA“ – posúdenie vplyvu na ochranu údajov – predstavuje analýzu rizík a identifikáciu bezpečnostných incidentov pre splnenie požiadavky ohlasovacej povinnosti Úradu pre ochranu osobných údajov.
 • REVISION of controller contracts – posúdenie dodržiavania Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 v zmluvách prevádzkovateľa. Súčasťou modulu sú vzorové dokumenty poverenia fyzickej osoby k vykonávaniu spracovateľských operácií s osobnými údajmi a dohoda o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom.
 • RECORD EVIDENCE – povinná evidencia zákonných náležitostí o spracovateľských činnostiach (§ 37 ods. 2 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov).

Súčasťou ponúkaného riešenia sú online školenia priebežného zvyšovania povedomia o problematike ochrany osobných údajov zamestnancov. Školenia sú ukončené overením znalostí, zdokumentované certifikátom úspešného absolvovania školenia.

Ponúkaným riešením si zabezpečíte:

 • zefektívnenie procesu ochrany osobných údajov,
 • vytvorenie bezpečného úložiska pre evidenciu podkladov a dokumentov z oblasti GDPR,
 • sústavu informácií, ktoré popisujú aktuálny stav hodnotenia rizík a spôsob spracúvania a ochrany
  osobných údajov v rámci prijatých organizačných a technických opatrení,
 • optimalizáciu prevádzkových nákladov.

Zoznámte sa s prezentáciou, ako zrealizovať všetkých 5 krokov pre trvalo udržateľny súlad s GDPR

Ponúkané verzie a cena riešenia digitálnej služby GDPR: Cenník portálu GDPR live & GDPR InLook system®

Ak Vás naša ponuka oslovila, radi by sme si dohodli s Vami termín nezáväznej prezentácie vo Vašej organizácii.

Tešíme sa na spoluprácu,
váš GDPRliveTeam

Leave a Reply